prezes

Okres wypowiedzenia umowy o pracę. Sprawdź, jaki przysługuje w przypadku twojej umowy?

Okres wypowiedzenia został ustanowiony w interesie obu stron stosunku pracy. Pracownik może bowiem w tym okresie zarówno poszukiwać nowej pracy, jak i przygotowywać się do zmiany sytuacji życiowej oraz zawodowej. Z kolei pracodawca może poszukiwać nowego pracownika na zwalniane stanowisko pracy lub dokonywać zmian organizacyjnych.

Co rozumiemy przez okres wypowiedzenia?

Okres wypowiedzenia jest to określony czas, z upływem którego następuje rozwiązanie umowy o pracę. Ma on miejsce wówczas, gdy nastąpi rozwiązanie umowy o pracę trybie wypowiedzenia, czyli złożenia jednostronnego oświadczenia woli przez pracownika lub pracodawcę drugiej stronie stosunku pracy.

Okres wypowiedzenia w przypadku umowy czas nieokreślony

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniona od tzw. zakładowego stażu pracy, a mianowicie od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi:

  • 2 tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy,
  • 1 miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy,
  • 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W przypadku umowy o pracę na czas nieokreślony trzeba zwrócić jednak uwagę na sposób w jaki zlicza się wszystkie okresy zatrudnienia. Pracownikowi wlicza się bowiem do niego także okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła w drodze przejścia zakładu pracy w całości lub części na innego pracodawcę, w wyniku czego nowy pracodawca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Co bardzo ważne, do okresu zatrudnienia wlicza się także okres wypowiedzenia danej umowy. Zatem w przypadku rozwiązywania umowy o pracę za wypowiedzeniem trzeba dokonać pewnej symulacji, doliczając przewidywany okres wypowiedzenia.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony

W przypadku umowy o pracę na czas określony trzeba zwrócić uwagę na fakt, iż umowa taka może być rozwiązana za wypowiedzeniem wyłącznie po spełnieniu warunków określonych w kodeksie pracy. Warunkami tymi są: konieczność zawarcia umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy oraz wymóg zamieszczenia w umowie klauzuli o wcześniejszym rozwiązaniu tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem, co może nastąpić także w formie aneksu do pierwotnie zawartej umowy na czas określony.

Jeżeli wymogi powyższe zostaną spełnione okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi 2 tygodnie.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny

W przypadku umowy o pracę na okres próbny, długość okresu wypowiedzenia jest uzależniona od okresu próby i wynosi:

  • 3 dni robocze, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni,
  • 1 tydzień, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie,
  • 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące.

Okres wypowiedzenia tzw. umowy na zastępstwo

Umowa o zastępstwo jest umową zawieraną przez pracodawcę w celu zastępstwa jednego z pracowników w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W przypadku takich umów ustawodawca przewidział jednolity 3-dniowy okres wypowiedzenia.

Czy można skrócić / wydłużyć okres wypowiedzenia umowy o pracę wskazany w kodeksie pracy?

Przewidziane w kodeksie pracy okresy wypowiedzenia dla poszczególnych rodzajów umów o pracę co do zasady nie mogą być skracane.

Ustawodawca przewidział jednak następujące wyjątki w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony:

  • strony mogą, po dokonaniu wypowiedzenia umowy o pracę przez jedną z nich, ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy. Ustalenie takie nie zmienia jednak trybu rozwiązania umowy o pracę co oznacza, że dalej będzie to rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
  • w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres 3-miesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie wlicza się przy tym, pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia. Oświadczenie pracodawcy o skróceniu okresu wypowiedzenia może być złożone jednakże tylko łącznie z wypowiedzeniem umowy o pracę, a nie w okresie późniejszym.

Poza wskazanymi przypadkami ustawodawca nie przewiduje możliwości skrócenia okresów wypowiedzenia umowy o pracę. Istnieje jednak możliwość wydłużania okresu wypowiedzenia przez pracodawcę, o ile jest to zgodne z wolą pracownika, a co za tym idzie dla niego korzystniejsze. Wydłużenie okresu wypowiedzenia umowy o prace na czas nieokreślony jest w szczególności możliwe w przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z odpowiedzialnością materialna za powierzone mienie.

Jak obliczać okres wypowiedzenia?

Do liczenia długości okresu wypowiedzenia nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu cywilnego regulujące sposób liczenia upływu terminu. Chcąc obliczyć okres wypowiedzenia umowy o pracę musimy odwołać się do przepisów kodeksu pracy. Jest to związane z istnieniem tzw. sztywnych okresów wypowiedzenia. Zatem jeśli okres wypowiedzenia obejmuje tydzień, miesiąc lub ich wielokrotność to należy przyjąć, że kończy się on dopiero w sobotę lub w ostatnim dniu miesiąca.

Przykładowo, jeżeli oświadczenie woli o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem złożono w czwartek z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, to umowa o pracę ulegnie rozwiązaniu nie w czwartek po upływie 2 tygodni od chwili dokonania wypowiedzenia, ale dopiero w sobotę. Jeżeli zaś oświadczenie złożone zostało 10 lipca z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia, umowa ulegnie rozwiązaniu dopiero w ostatnim dniu września.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *