bank

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

W niniejszym artykule prezentujemy przykładowy pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej.

Kraków, dnia 18 kwietnia 2014 roku

Sąd Rejonowy dla Krakowa Podgórza

w Krakowie

Wydział III Rodzinny i Nieletnich

ul. Przy Rondzie 7

31-547 Kraków

Powód: Jan Kowalski, zam. ul. Laskowa 1, 30-852 Kraków, Pesel

83011714567

Pozwana: Joanna Kowalska, zam. ul. Barska 1, 31-998 Kraków, Pesel

83091413456

Opłata stała: 200 złotych

POZEW

o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Niniejszym, działając w imieniu własnym, wnoszę o:

1. ustanowienie rozdzielności majątkowej powoda i pozwanej, wynikającej z zawarcia przez nich małżeństwa dnia 3 lutego 2008 roku przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Krakowie, numer aktu małżeństwa XX/2008, z dniem złożenia pozwu;

2. zasądzenie od pozwanej na rzecz powoda kosztów procesu według norm prawem przepisanych;

3. przeprowadzenie rozprawy także podczas nieobecności powoda.

UZASADNIENIE

1.Uzasadnienie faktyczne.

Strony zawarły związek małżeński dnia 3 lutego 2008 roku i od tego czasu pozostają w ustroju wspólności majątkowej.

Dowód: odpis skrócony aktu małżeństwa, numer XX/2008

Obecnie strony pozostają w trakcie postępowania rozwodowego. Między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia na płaszczyźnie fizycznej, psychicznej i gospodarczej. Obecnie strony nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego, powód zamieszkuje w Szwecji ze względu na podjętą tam pracę zarobkową, zaś pozwana mieszka na terytorium Polski. Warto zaznaczyć, iż powód zamieszkał w Szwecji w 2008 roku, co było wspólną decyzją stron. Początkowo powód miał podjąć pracę w Szwecji wyłącznie tymczasowo, jednakże w późniejszym czasie okazało się, iż podjęte przez niego zatrudnienie może mieć charakter stały. Małżonkowie wspólnie postanowili, iż powód pozostanie na terytorium Szwecji, gdzie miał perspektywy na jeszcze lepsze warunki pracy w przyszłości, pod warunkiem przeprowadzenia się tam pozwanej z dzieckiem. Powód w tym celu wynajął mieszkanie, które następnie zaopatrzył we wszelkie niezbędne urządzenia i sprzęty. Jednakże z biegiem czasu pozwana nie wykazywała woli, ani chęci stałego zamieszkania na terenie Szwecji, co w konsekwencji doprowadziło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia między stronami. Warto dodać, iż pozwana nigdy nie podejmowała stałej pracy zarobkowej, a w stosunku do powoda wykazywała zawsze postawę roszczeniową, domagając się wygórowanych środków finansowych zarówno w czasie wspólnego pożycia małżeńskiego jak i po jego ustaniu.

Należy podkreślić, iż strony nie znajdują porozumienia ani w sprawach osobistych ani finansowych, co powoduje, iż niemożliwym jest współdziałanie stron w zarządzie majątkiem wspólnym.

Dowód: przesłuchanie stron

Obecnie strony pozostają w separacji faktycznej, a co za tym idzie nie utrzymują ze sobą żadnych więzi poza kontaktami w sprawie opieki nad małoletnią córką stron. Powód mieszka osobno, poza granicami kraju, nie ma więc wpływu na decyzje podejmowane przez pozwaną i nie może brać odpowiedzialności za podjęte przez nią działania. Istotnym jest, aby w tej sytuacji między stronami została ustanowiona rozdzielność majątkowa, gdyż dalsze pozostawanie małżonków w ustawowej wspólności majątkowej prowadzi do zagrożenia interesów majątkowych powoda. Obecnie nie ma podstaw do pozostawania małżonków w ustroju wspólności majątkowej, jako iż zachodzi między nimi trwały rozkład pożycia małżeńskiego, ponadto wykonywanie zarządu nad majątkiem wspólnym jest niemożliwe, a co za tym idzie wspólność majątkowa przestaje służyć dobru małżonków.

2.Uzasadnienie prawne.

Zgodnie z art. 52 § kro z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać ustanowienia przez sąd rozdzielności majątkowej. Należy zaznaczyć, iż w orzecznictwie Sądu Najwyższego został przyjęty pogląd, że jednym z ważnych powodów w rozumieniu art. 51 § 2 k.r.o. może być uznana także separacja faktyczna małżonków. Zgodnie z komentarzem Magdaleny Olczyk do zmiany art. 52 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzonej przez Dz.U. z 2004 r. Nr 162 poz. 1691, jako przykłady ważnych powodów uprawniających sąd do ustanowienia przymusowej rozdzielności majątkowej jedynie na żądanie małżonka „podaje się takie sytuacje, w których dalsze utrzymywanie wspólności pociąga za sobą poważne zagrożenie lub naruszenie interesu majątkowego małżonka żądającego zniesienia wspólności (…).

Można wskazać na trwonienie przez jednego małżonka wspólnego majątku (hulaszczy tryb życia, alkoholizm, rażąco niegospodarne postępowanie), zaciąganie długów, które mogą być egzekwowane z majątku wspólnego, nieprzyczynianie się do powiększenia majątku wspólnego przez uchylanie się od pracy itp., zatrzymanie majątku wspólnego dla siebie, niedopuszczanie drugiego współmałżonka do korzystania z niego, także separacja faktyczna, która uniemożliwia współdziałanie małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym.”

Ponadto wyrokiem z dnia 12 września 2000 roku, do sygn. akt III CKN 373/99, Sąd Najwyższy ustalił, iż „separacja faktyczna małżonków, uniemożliwiająca im współdziałanie w zarządzie majątkiem wspólnym, może stanowić ważny powód zniesienia przez sąd wspólności majątkowej.” W przedmiotowej sprawie nie ma wątpliwości, iż strony pozostają w zupełnym rozłączeniu, a co za tym idzie żądanie ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy nimi jest zasadne.

W związku z powyższym wnoszę jak w petitum.

Podpis

Załączniki:

1.odpis skrócony aktu małżeństwa

2.odpis pisma

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *