dziedziczenie emerytury

Kto ma prawo do dziedziczenia emerytury?

Emerytura jest przywilejem każdego, kto przepracował w swoim życiu określoną ilość lat i osiągnął wiek uprawniający do pobierania tego świadczenia. Emerytura jest wypłacana do śmierci, jednak jest świadczeniem, które można odziedziczyć. Warto wiedzieć, kto i na jakich zasadach może przejąć emeryturę po zmarłej osobie.

Emerytura po zmarłym – kto ją dziedziczy?

Zgodnie z polskim prawem, nie ma możliwości dziedziczenia emerytury po zmarłym członku rodziny, natomiast bliscy takiej osoby mogą liczyć na tzw. rentę rodzinną. Potocznie dziedziczenie emerytury odnosi się do wdowy po zmarłym, która może przejść na rentę rodzinną z tytułu śmierci małżonka. Wdowa musi jednak spełnić warunki – w chwili śmierci małżonka musi mieć ukończony 50 rok życia lub być niezdolną do pracy.

Prawo do renty rodzinnej ma również wdowa, która wychowuje dziecko poniżej 16 roku życia lub 18 roku życia, jeśli jeszcze kształci się w szkole. Wdowa ma ponadto prawo do pobierania renty po mężu, jeśli sprawuje opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub całkowicie niezdolnym do pracy. Jeśli wdowa nie spełnia wymienionych warunków to może otrzymać rentę rodzinną na okres roku po śmierci męża lub na czas uczestniczenia w szkoleniu mającym zapewnić jej kwalifikacje zawodowe.

Przyznanie tego typu renty rodzinnej ma na celu zapewnienie wdowie środków do samodzielnej egzystencji. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż 2 lata. Rentę rodzinną można dostać nie tylko, kiedy zmarły przeszedł na emeryturę, ale także jeśli pobierał rentę czy emeryturę pomostową. Nie ma jednak możliwości pobierania własnej renty czy emerytury i jednocześnie otrzymywania renty rodzinnej – trzeba wybrać jedno świadczenie. Oczywiście wymienione przepisy dotyczą zarówno wdów, jak i wdowców.

Jaka jest wysokość renty rodzinnej?

Wysokość świadczenia nie jest tożsama z kwotą, która składała się na emeryturę zmarłego. Wysokość świadczenia zależy od liczby osób uprawnionych do pobierania renty rodzinnej. Jeżeli dziedziczenie emerytury dotyczy wdowy, może ona liczyć na 85% świadczenia, które było udzielane mężowi. Dwie osoby uprawnione mogą pobierać kwotę odpowiadającą 90% świadczenia zmarłej osoby, natomiast w przypadku większej ilości uprawnionych – będzie to 95% świadczenia.

Renta rodzinna przysługuje do podziału w równych częściach pomiędzy osoby uprawnione do pobierania świadczenia. Zasady pobierania renty rodzinnej, nazywanej potocznie jako dziedziczenie emerytury, określane są na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 marca 2019 roku minimalna, gwarantowana wysokość renty rodzinnej wynosi 1100 złotych.

Subkonto w ZUS i OFE

Warto pamiętać, że dziedziczeniu podlegają także środki zgromadzone na subkoncie w ZUS oraz środki należące do OFE. Dzieje się tak w przypadku śmierci współmałżonka, rozwodu czy unieważnienia małżeństwa. Połowę zgromadzonych środków zawsze otrzymuje małżonek, natomiast druga połowa może zostać podzielona między osoby wskazane przez osobę ubezpieczoną. Jeśli do podziału środków wskazanych jest kilka osób, otrzymują one równe części.

Więcej informacji znaleźć można na https://zycieseniora.com/ekspert-radzi/1530/

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *