prawo podatkowe

Przywrócenie terminu do dokonania czynności w postępowaniu podatkowym

W sytuacji, gdy nie został dotrzymany termin na dokonanie czynności procesowej w postępowaniu podatkowym istnieje możliwość jego przywrócenia.

Termin przywraca się tylko i wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Organ podatkowy nie ma możliwości przywrócenia terminu z urzędu.

Warunki, jakie należy spełnić, aby organ przywrócił termin

Podstawą dla przywrócenia uchybionego terminu jest uprawdopodobnienie, iż nastąpiło ono bez winy zainteresowanego podmiotu. Należy podkreślić, iż uprawdopodobnienie jest to środek mniej sformalizowany niż udowodnienie, prowadzący do zasadnego przypuszczenia, iż dane zdarzenie faktycznie nastąpiło.

Uchybienie terminu musi nastąpić z przyczyn niezależnych od woli i wiedzy zainteresowanego, których nie mógł pokonać przy zachowaniu należytej staranności. Podatnik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności przy dokonywaniu wszelkich czynności w postępowaniu, a co za tym idzie, każde zaniedbanie prowadzi do odmowy przywrócenia terminu.

Wniosek o przywrócenie terminu

Wniosek o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Ponadto, jednocześnie z wniesieniem ww. wniosku należy dopełnić czynności, dla której określony był ten termin. Przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu jest niedopuszczalne.

O przywróceniu terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy. Na postanowienie o przywróceniu lub odmowie przywrócenia terminu przysługuje zażalenie.

Natomiast w sprawach o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia właściwy jest organ podatkowy, który rozpatruje odwołanie lub zażalenie.

Na postanowienie organu odwoławczego odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia albo pozostawiające podanie w tej sprawie bez rozpoznania przysługuje wyłącznie skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *