upadłość

Skutki ogłoszenia upadłości

Postępowanie upadłościowe jest szczególnym rodzajem postępowania cywilnego, odnosi się bowiem tylko do ściśle określonych kategorii podmiotów i ma zastosowanie tylko w szczególnym przypadku jakim jest niewypłacalność tych podmiotów. Specyfika procedury upadłościowej przejawia się również w tym, iż postępowanie to jest niejako dwuetapowe. Pierwszy etap wszczynany jest zawsze tylko i wyłącznie na wniosek uprawnionego podmiotu (nazywany wnioskiem o ogłoszenie upadłości) i polega na rozpatrywaniu przez sad upadłościowy w składzie 3 sędziów zawodowych czy podmiot, którego wniosek dotyczy (a więc dłużnik) spełnia przesłanki do ogłoszenia upadłości.

Natomiast drugi etap procedury, a więc tzw. właściwe postępowanie upadłościowe, toczy się już po wydaniu przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości i polega na zebraniu majątku upadłego (dłużnika, wobec którego sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości) i zaspokojenie jego długów.

Zgodnie z art. 51 ustawy prawo upadłościowe i naprawcze (dalej w artykule jako PUiN), sąd, uwzględniając wniosek o ogłoszenie upadłości, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości dłużnika. A więc datą ogłoszenia upadłości jest zawsze data wydania powyższego postanowienia.

Jakie skutki prawne ogłoszenia upadłości?

Ogłoszenie upadłości wywołuje dwa podstawowe skutki prawne:

  1. Co do osoby upadłego (którym, w chwili ogłoszenia upadłości staje się dłużnik);
  2. Co do majątku upadłego.

1. Podstawowym skutkiem prawnym co do osoby upadłego jest obowiązek upadłego do poddania się procedurze upadłościowej. Zgodnie z art. 57 PUiN, na upadłym ciążą 4 podstawowe obowiązki:

Wskazanie i wydanie syndykowi całego swojego majątku – w przypadku, gdy ogłoszono upadłość obejmującą likwidacje jego majątku. W tej bowiem procedurze z chwilą ogłoszenia upadłości dłużnik traci prawo zarządu swoim majątkiem i nie może decydować o tym, które składniki majątku wejdą w skład masy upadłości, a które zostaną z niej wyłączone. Obowiązek ten zostanie spełniony gdy upadły np. wskaże położenie majątku, udostępni klucze, szyfry do sejfu itd. Wskazany i wydany przez upadłego majątek, staje się masą upadłości, z której (po jej spieniężeniu) będą zaspokajane długi upadłego.

Wydanie syndykowi wszystkich dokumentów (takich jak księgi rachunkowe, ewidencje podatkowe, czy korespondencje) dotyczących działalności (a więc tej formy działalności gospodarczej, z którą łączy się ogłoszenie przez dłużnika upadłości) czy majątku upadłego;

Pisemne potwierdzenie wykonania powyższego obowiązku – w doktrynie wskazuje się, iż w swoim oświadczeniu upadło powinien wymieć dokumenty, które udostępnił syndykowi;

Udzielanie syndykowi i sędziemu komisarzowi nadzorującemu przebieg postępowania i działania syndyka wszelkich potrzebnych wyjaśnień dotyczących swego majątku (zarówno w przypadku gdy ogłoszono upadłość likwidacyjna jak i układową).

Należy zauważyć, iż naruszenie przez upadłego (bądź osobę zobowiązaną do jego reprezentacji) powyższych obowiązków – zwłaszcza wydana majątku i dokumentacji – podlega odpowiedzialności karnej w postaci kary pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 522 i 523 PUiN).

Dodatkowym skutkiem ogłoszenia upadłości jest również obowiązkowa zmiana nazwy firmy (w rejestrze przedsiębiorców KRS lub w rejestrze przedsiębiorców w CEiDG) przedsiębiorstwa (lub spółki) – do nazwy firmy dodaje się bowiem zwrot „w upadłości likwidacyjnej” bądź zwrot „w upadłości układowej”.

2. Jak to już zostało wspomniane, podstawowym skutkiem ogłoszenia upadłości w stosunku do majątku upadłego jest fakt, iż z chwilą wydania przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości, majątek dłużnika staje się masą upadłości, która służy zaspokojeniu wierzycieli upadłego (art. 61 PUiN). W skład masy upadłości wchodzi co do zasady całe mienie należące do upadłego w dniu ogłoszenia upadłości, a także majątek nabyty przez upadłego w trakcie trwania procedury upadłościowej. Ustawa wymienia enumeratywnie składniki mienia, które nie wchodzą do masy upadłości (mowa tutaj m.in. o mieniu, które wyłączone jest z egzekucji sądowej czy środki na pomoc socjalną). W wyjątkowych przypadkach w skład masy upadłości mogą również wejść składniki majątku, które nie należały do upadłego w chwili ogłoszenia jego upadłości (zazwyczaj na skutek działań syndyka, który ma prawo żądać zwrotu przedmiotów niektórych czynności prawnych dokonanych przez dłużnika z pokrzywdzeniem dla wierzycieli).

Masa upadłości ustalana jest zawsze w oparciu o dokumenty przedstawione przez upadłego poprzez syndyka (gdy orzeczono upadłość likwidacyjną) bądź przez nadzorcę lub zarządcę sądowego a nawet w wyjątkowych przypadkach, przez samego upadłego pod nadzorem nadzorcy sądowego (w przypadku upadłości układowej).

Należy dodać, że w przypadku gdy sąd ogłosił upadłość likwidacyjną to zarząd nad masą upadłości sprawuje syndyk. Natomiast w przypadku upadłości układowej, co do zasady zarząd na masa upadłości sprawuje upadły pod nadzorem nadzorcy sądowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *