cudzoziemiec

Skutki powierzenia pracy cudzoziemcom przebywającym nielegalnie na terytorium RP

Dnia 21 lipca br. weszła w życie ustawa o skutkach powierzania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

Od tej pory pracodawca chcący zatrudnić cudzoziemca musi sprawdzić, czy przebywa on w Polsce legalnie.Niewywiązanie się z tego obowiązku lub zatrudnienie osoby nielegalnie przebywającej na terytorium RP spotka się z sankcją administracyjną lub karną.

Za zatrudnienie osoby będącej ofiarą przestępstwa handlu ludźmi lub zatrudnienie obcokrajowca w warunkach szczególnego wyzysku, przedsiębiorcy lub osobie fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Ponadto za nielegalne zatrudnianie wielu cudzoziemców przebywających na terytorium RP bez zezwolenia, powierzenie wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi i przebywającemu bez ważnego dokumentu lub uporczywe powierzanie pracy nielegalnie przebywającym obywatelem państw trzecich grozi kara grzywny lub ograniczenia wolności.

Skazani za jedno z przestępstw przewidzianych w ustawie dodatkowo pozbawieni zostaną możliwości brania udziału w przetargach publicznych przez 1 rok, dostępu do pomocy publicznej, w tym także do funduszy Unii Europejskiej. Dodatkowo ciążyć na nich będzie obowiązek zwrotu uzyskanej w ciągu ostatnich 12 miesięcy dotacji lub pomocy publicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *