pieniądze

W jaki sposób można uzyskać indywidualną interpretację podatkową?

Indywidualna interpretacja podatkowa jest formą pomocy udzielanej wnioskodawcy, zapewniającą mu ochronę prawną. O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej warto wystąpić, jeśli mamy wątpliwości co do zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które może rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego. Indywidualną interpretację podatkową może uzyskać każdy zainteresowany podmiot, również nie będący zarejestrowanym podatnikiem w Polsce. Składając wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji, zainteresowany może przedstawić zarówno stan faktyczny już istniejący, jak i zdarzenie przyszłe.

Należy podkreślić, iż składając ww. wniosek, należy wyczerpująco przedstawić istniejący stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe, a także własne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Co do zasady, organem właściwym do wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych jest Minister Finansów. Właściwy organ ma obowiązek wydania interpretacji, przyznającej wnioskodawcy słuszność bądź negującej przedstawione przez niego argumenty, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia, kiedy otrzymał wniosek.

W sytuacji, jeśli organ nie wyda indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w wymaganym terminie, uznaje się, iż w dniu następującym po dniu, kiedy upłynął termin do jej wydania, została wydana interpretacja korzystna dla wnioskodawcy, a co za tym idzie, stwierdzająca słuszność jego stanowiska.

Niestety, organy kontroli skarbowej, a także organy podatkowe nie są związane wydaną przez Ministra Finansów indywidualną interpretacją podatkową, jednakże zastosowanie się przez wnioskodawcę do otrzymanej interpretacji nie może mu szkodzić.

Aby uzyskać indywidualną interpretację podatkową należy:

  • wypełnić formularz ORD-IN dostępny w urzędzie skarbowym oraz na stronie internetowej Ministerstwa Finansów
  • złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
  • uiścić opłatę w wysokości 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego określonego we wniosku

Indywidualną interpretację podatkową wydają w imieniu Ministra Finansów dyrektorzy izb skarbowych w Bydgoszczy, Katowicach, Warszawie, Łodzi oraz Poznaniu, co oznacza, iż nie można w celu jej uzyskania zwrócić się do dowolnej izby skarbowej.

Są one wydawane odpowiednio dla:

  • województw: kujawsko-pomorskiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego – przez izbę skarbową w Bydgoszczy
  • województw: małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego – przez izbę skarbową w Katowicach
  • województw: mazowieckiego oraz wnioskodawców, którzy mieszkają lub mają siedzibę za granicą – przez izbę skarbową w Warszawie
  • województw: lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego – przez izbę skarbową w Łodzi
  • województw: dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego – przez izbę skarbową w Poznaniu

Należy podkreślić, iż nie można także złożyć wniosku o wydanie interpretacji w sprawie, w której została już wszczęta kontrola skarbowa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *