telepraca

Telepraca a Kodeks pracy

Telepraca to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Zatrudnienie w formie telepracy następuje w formie umowy o pracę. Podstawę prawną dla telepracy stanowią art. 675-6717 Kodeksu pracy. Przepisy te zostały wdrożone do Kodeksu pracy na mocy porozumienia ramowego w sprawie telepracy z 16 lipca 2002 r.

Wykonywanie pracy w formie telepracy wymaga wprowadzenia w zakładzie pracy porozumienia między pracodawcą a zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeśli nie jest możliwe zawarcie porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi to wystarczy Zawracie porozumienia z organizacjami reprezentatywnymi w świetle art.24125a Kodeksu pracy.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia między pracodawcą, a zakładowymi organizacjami związkowymi regulamin wydaje pracodawca.

Regulamin

Regulamin powinien uwzględniać ustalenia podjęte z organizacjami związkowymi. W sytuacji gdy u danego pracodawcy nie działają związki zawodowe pracodawca wydaje regulamin. Przed jego wydaniem konsultuje się z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. Brak porozumienia lub regulaminu zawierającego warunki stosowania telepracy uniemożliwia stosowanie telepracy uniemożliwia stosowanie tej formy zatrudnienia przez pracodawcę.

Pracodawca powinien w miarę możliwości uwzględniać wniosek pracownika dotyczący wykonywania pracy w formie telepracy. Podjęcie pracy powinno być dobrowolne. Jeśli pracownik odmawia podjęcia pracy lub rezygnuje z telepracy to nie może stanowić to przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie umowy o pracę. W świetle art. 6715 Kodeksu pracy telepracownik nie może być dyskryminowany z powodu podjęcia lub odmowy podjęcia pracy w tej formie. Stosowanie telepracy jest możliwe u każdego pracodawcy. Nie ma znaczenia liczba zatrudnionych pracowników.

Umowa a warunki wykonywania telepracy

Warunki wykonywania telepracy mogą być przedmiotem odrębnej umowy. Stronami umowy jest telepracownik i pracodawca.

Umowa powinna określać:

 • zakres ubezpieczenia,
 • zasady wykorzystywania przez telepraco wnika własnego sprzętu niezbędnego do wykonywania telepracy. Sprzęt musi spełniać wymagania bhp. Wówczas pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepraco wnika na stanowisku pracy,
 • sposób kontroli pracownika.

Jeśli z umowy dotyczącej telepracy nie wynika inaczej do obowiązków pracodawcy należy:

 • wyposażenie pracownika w sprzęt umożliwiający wykonywanie telepracy,
 • ubezpieczenie sprzętu,
 • pokrycie kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 • zagwarantowanie pracownikowi pomocy technicznej i niezbędnych szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.

Nadto, na pracodawcy spoczywają obowiązki:

 • informacyjny,
 • określania zasad ochrony danych,
 • umożliwienia telepracownikowi na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników przebywania na terenie zakładu pracy,
 • zapewnienia bezpieczeństwa i higieny warunków pracy.

Pracodawca ma prawo kontrolować pracownika w miejscu pracy. Gdy praca jest wykonywana w domu telepraco wnika pracodawca może przeprowadzić kontrolę wykonywania pracy, w celu inwentaryzacji, instalacji, konserwacji, serwisu, naprawy sprzętu, a także w zakresie bhp.Konieczna jest uprzednia zgoda wyrażona na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *