dokumentacja

Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego

Wolność zrzeszania się w stowarzyszeniach stanowi jedną z kolejnych, obok wolności zgromadzeń, podwalin demokratycznego państwa prawnego.

W art. 12 Konstytucji znajdujemy bardzo istotny zapis mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, które ten przepis przykładowo wymienia. Ponadto w art. 58 ust. 1 znajdujemy, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania.

Podstawą dla tego artykułu jest ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach. Dzieli ona stowarzyszenia na zwykłe i rejestrowe, które to mają dużo większe możliwości i posiadają osobowość prawną. Z uwagi na popularność tej formy aktywności społecznej, jak i powszechność zakładania stowarzyszeń, dzisiejszy artykuł odpowie na pytanie, jak utworzyć stowarzyszenie rejestrowe.

Stowarzyszenia rejestrowe podlegają obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) i nie mogą rozpocząć działalności prędzej, niż z chwilą wpisu do niego. Potrzebny jest zatem wniosek o wpis do KRS. Więcej informacji na ten temat dostarcza nam ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, której art. 19 ust. 2 stanowi, że wniosek o wpis do rejestru składa się na formularzu urzędowym. Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy, postępowanie w sprawach o wpis stowarzyszenia do rejestru jest wolne od opłat sądowych.

Zanim jednak uzyskamy wpis danym sądzie rejonowym (które, zgodnie z art. 2 ustawy o KRS, prowadzą rejestr w systemie informatycznym), potrzeba skompletowania wniosku o wpis do KRS. Jest to podstawa naszych dzisiejszych rozważań.

Zgodnie z art. 12 prawa o stowarzyszeniach, do wniosku o wpis należy obowiązkowo dołączyć cztery istotne elementy:

 • statut stowarzyszenia,
 • listę założycieli stowarzyszenia,
 • protokół z wyboru komitetu założycielskiego,
 • informację o adresie tymczasowej siedziby stowarzyszenia.

Wyjaśnienia wymaga, co powinien zawierać statut stowarzyszenia. Ustawodawca nie określił całokształtu zagadnień, jakie statut zawiera. Ograniczył się do wyliczenia obowiązkowych punktów, które muszą być uwzględnione w statucie, aby rozpoznanie wniosku przez sąd przebiegło po myśli składającego wniosek.

Lista spraw, które koniecznie obejmuje statut stowarzyszenia, to, zgodnie z art. 10 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach:

 1. nazwę stowarzyszenia, odróżniającą je od innych stowarzyszeń, organizacji i instytucji,
 2. teren działania i siedzibę stowarzyszenia,
 3. cele i sposoby ich realizacji,
 4. sposób nabywania i utraty członkostwa, przyczyny utraty członkostwa oraz prawa i obowiązki członków,
 5. władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencji,
 6.  sposób reprezentowania stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych, a także warunki ważności jego uchwał,
 7. sposób uzyskiwania środków finansowych oraz ustanawiania składek członkowskich,
 8. zasady dokonywania zmian statutu,
 9. sposób rozwiązania się stowarzyszenia.

Z kolei do uchwalenia takiego statutu, potrzeba co najmniej piętnastu osób. Do tej piętnastki założycieli należy również wybór komitetu założycielskiego.

Sąd odpowiedzialny za rejestrację wyda postanowienie o wpisie stowarzyszenia do KRS, z momentem którego, zgodnie z art. 17 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie uzyska osobowość prawną i będzie mogło rozpocząć swoją działalność, jeżeli dane stowarzyszenie spełni warunki ustawowe, a jego statut jest zgodny z przepisami prawa.

Na koniec warto pamiętać o fundamentalnym z punktu widzenia niniejszych zagadnień zakazie konstytucyjnym, wyrażonym w art. 13 Konstytucji, który stanowi, że zakazane jest istnienie partii politycznych i innych organizacji, których programy odwołują się do metod faszystowskich, nazistowskich albo komunistycznych, jak również takich stowarzyszeń, których program albo działalność dopuszcza lub zakłada nienawiść rasową i narodowościową, stosowanie przemocy w celu zdobycia władzy, albo których program przewiduje utajnienie struktur lub członkostwa.

Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *