pieniądze

Uprawnienia kontroli skarbowej

Ustawa o kontroli skarbowej uprawnia organy kontroli skarbowej przy wykonywaniu swoich zadań do nieodpłatnego korzystania z informacji gromadzonych w aktach spraw, zbiorach danych, ewidencjach i rejestrach przez organy administracji rządowej i samorządowej, sądy, państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne, w tym również z informacji zapisanych w formie elektronicznej (z zastrzeżeniem zachowania zasad określonych w odrębnych przepisach).

Na podstawie art. 7c ustawy o kontroli skarbowej organy kontroli skarbowej, w celu realizacji zadań w zakresie kontroli rzetelności deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatków stanowiących dochód budżetu państwa, a także innych należności pieniężnych budżetu państwa lub państwowych funduszy celowych, ujawniania i kontroli niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej oraz kontroli źródeł pochodzenia majątku oraz przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, mogą zbierać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe od osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, o zdarzeniach mających bezpośredni wpływ na powstanie lub wysokość zobowiązania podatkowego oraz przetwarzać je w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie danych osobowych (również bez wiedzy i zgody osoby, której te dane dotyczą).

Ponadto, organy kontrolne posiadają uprawnienie do żądania od instytucji finansowych udostępnienia i przekazania danych identyfikujących posiadacza rachunku bankowego w sytuacji, gdy posiadają uprawdopodobnione informacje o posługiwaniu się rachunkiem bankowym w celu prowadzenia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, uzyskiwania przychodów niezadeklarowanych albo przychodów nieujawnionych w złożonych deklaracjach oraz wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji kontroli skarbowej w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *