tv

Wezwanie do zapłaty abonamentu radiowo – telewizyjnego

Powszechnie wiadomo, że jedną z ulubionych rozrywek przeciętnego Kowalskiego jest oglądanie programów telewizyjnych, abstrahując od ich wartości intelektualnej. Nie zawsze wiąże się z tym świadomość konieczności uregulowania opłaty abonamentowej. Opłata ta wynika z art. 5 ust. 1 oraz art. 7 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych. Ze względu na spadek ściągalności opłaty, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w ostatnich miesiącach przystąpiła do swoistej ofensywy. Coraz więcej ludzi, którzy płacili abonament regularnie i w pewnym momencie tego zaniechali, otrzymuje listy od KRRIT ,aby uregulowali należność.

Chodzi tu często o niemałe kwoty, sięgające nawet powyżej 1500 zł, co dla wielu osób jest kwotą dochodów całego gospodarstwa domowego w skali miesiąca. Listy wysyłane są do osób, która nie wyrejestrowały odbiornika i zgodnie z wymienioną wcześniej ustawą zobowiązani są do comiesięcznych płatności. Wezwanie do zapłaty może okazać się wielkim zaskoczeniem, dlatego odpowiedzmy sobie na pytanie ile lat wstecz KRRiT ma prawo żądać od nas zapłaty.

Opłata abonamentowa jest opłatą o charakterze administracyjnym i zastosowanie co do instytucji przedawnienia mają przepisy ordynacji podatkowej, dlatego zgodnie z treścią art. 70 § 1 „zobowiązanie to przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności”. Powstaje zatem kolejne pytanie: czy musimy płacić? Najprostszą odpowiedzią jest odpowiedź twierdząca, gdyż każde należności należy spłacać.

Jednak istnieje szereg osób, które z tej opłaty są zwolnione często o tym nie wiedząc, a są to osoby:

 • zaliczone do I grupy inwalidów
 • o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • o znacznym stopniu niepełnosprawności
 • o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
 • które ukończyły 75 lat,
 • które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno – rentowego;
 • niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 • niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, a
 • równocześnie mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy o pomocy społecznej,
 • spełniające kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych,
 • bezrobotne
 • pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne

Jednak samo spełnianie chociaż jednego z kryteriów nie wystarczy. Osoby takie powinny przedstawić w urzędzie pocztowym dokumenty potwierdzające uprawnienia do zwolnienia oraz wypełnić „Formularz zwolnienia z opłat za używanie odbiorników radiofonicznych/telewizyjnych”.

Co z osobami które nie kwalifikują się do ustawowych wyłączeń?

Mogą one starać się o umorzenie zaległości powołując się na inne okoliczności, jednak KRRiT nie musi ich wziąć pod uwagę. Ponadto możemy strać się o rozłożenie zobowiązania na korzystne dla nas raty. Aby skorzystać z takich możliwości, należy wysłać pismo na adres podany w wezwaniu do zapłaty i czekać na pozytywne rozpatrzenie naszej prośby.

Dlatego pamiętajmy, nie możemy pod wpływem impulsu przestać płacić naszych zobowiązań bez żadnych konsekwencji, gdyż prędzej czy później osoba uprawniona zgłosi się do nas w celu ich uregulowania i doliczy do danej kwoty ustawowe odsetki. To, czy będziemy płacić abonament RTV czy nie, zależy tylko od nas, a konsekwencje nieuregulowania mogą być dla nas znacznie gorsze niż te 18,50 PLN miesięcznie, które w chwili obecnej jest kwotą abonamentu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *