spółka

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko komplementariuszowi

W dzisiejszym wpisie z cyklu wzory umów zaprezentujemy przydatny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko komplementariuszowi. Z wniosku można korzystać całkowicie za darmo.

Zapraszamy do lektury.

Wrocław, …2014 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej

we Wrocławiu

IV Wydział Gospodarczy

ul. Powstańców Śląskich 14

53-314 Wrocław

Powód: Andrzej Maj, ul. Zegarmistrzów 124, 55-555 Piechowice, PESEL 12345678900

Strona pozwana: Abadziaba sp. z o.o. sp. k., ul. Podskokowa 421, 50-005 Wrocław, KRS 9876543210

Sygn. akt IV GNc 1234/14

WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI PRZECIWKO KOMPLEMENTARIUSZOWI

nakazowi zapłaty z dnia 2 maja 2014 r. (sygn. akt IV GNc 1234/14) wydanym w postępowaniu upominawczym

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 2 maja 2014 r. wydanemu w postępowaniu upominawczym (pod sygn. akt: IV GNc 1234/14) przeciwko komplementariuszowi Strony pozwanej – Abadziaba Sp. z o.o. i doręczenie tak sporządzonego tytułu wykonawczego na adres Powoda.
zasądzenie od Strony pozwanej na rzecz Powoda kosztów postępowania według norm przepisanych.
Uzasadnienie

Nakazem zapłaty z dnia 2 maja 2014 r. wydanym w postępowaniu upominawczym, Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IV Gospodarczy, nakazał pozwanemu Abadziaba sp. z o.o. sp. k. z siedzibą we Wrocławiu zapłatę Powodom kwoty 55177,67 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt osiem zł sześćdziesiąt siedem gr) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia 11 grudnia 2012 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 2982,00 zł (dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt dwa zł) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Dowód: nakaz zapłaty z dnia 2 maja 2014 r., sygn. akt 1234/14

Egzekucja z ruchomości i wierzytelności dłużnika okazała się bezskuteczna.

Dowód: zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 4 czerwca 2014 r.

W związku z powyższym spełnione są przesłanki z art. 7781 k.p.c. Wspólnikiem ponoszącym odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki jest Abadziaba Sp. z o.o.

Dowód: informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Abadziaba Sp. z o.o. sp. k.

informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Abadziaba Sp. z o.o.

Mając powyższe na względzie, wnoszę jak na wstępie.

____________

Podpis

Załączniki:

  • dowód uiszczenia opłaty od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności,
  • nakaz zapłaty z dnia 2 maja 2014, sygn. akt 1234/14
  • zawiadomienie o bezskutecznej egzekucji z dnia 4 czerwca 2014 r.,
  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Abadziaba Sp. z o.o. sp. k.,
  • informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców Abadziaba Sp. z o.o.,
  • odpis pisma i załączników.

Zgodnie z art. 7781 k.p.c., tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Powyższy wzór pisma przewiduje sytuację, w której wspólnikiem spółki osobowej (komandytowej), ponoszącym odpowiedzialność bez ograniczenia całym majątkiem jest inna spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. To własnie z tego powodu pozwanego oznaczono jako sp. z o.o. sp. k. (wynika to z przepisów prawa handlowego).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *