prawnik

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

W dzisiejszym artykule z cyklu wzory pism chcielibyśmy zaprezentować przykładowy wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Wniosek gotowy do praktycznego wykorzystania!

Zapraszamy do lektury!

Kraków, dnia 1 stycznia 2011 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie

Wydział I Cywilny

ul. Przy Rondzie 7

31-547Kraków

Powód: Kowalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Krakowskiej 11/1, 31-111 Kraków, o numerze NIP 111-111-11-11.

Pozwany: Jan Kowalski, zam. w Warszawie przy ul. Warszawskiej 11/1, 11-111 Warszawa.

Sygn. akt: I Nc 1111/11

WNIOSEK O NADANIE KLAUZULI WYKONALNOŚCI

Niniejszym wnoszę o:

Nadanie klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty wydanemu przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w postępowaniu nakazowym w dniu 1 listopada 2010r., do sygn. akt I Nc 1111/11.
Sporządzenie odpisu nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Okręgowy w Krakowie, Wydział I Cywilny w postępowaniu nakazowym w dniu 1 listopada 2010r., do sygn. akt I Nc 1111/11 i zaopatrzenie tak sporządzonego odpisu nakazu zapłaty w klauzulę wykonalności;

Zasądzenie od pozwanego kosztów postępowania klauzulowego;

Doręczenie tak sporządzonego tytułu wykonawczego go na adres siedziby Powoda

Powód

____________

W załączeniu: opłata od wniosku w znakach sadowych

Postępowanie klauzulowe uregulowane jest art. 776 – 796 kodeksu postępowania cywilnego. Po wydaniu wyroku lub nakazu zapłaty w pierwszej instancji, zanim będziemy mogli wszcząć egzekucję musimy wpierw uzyskać tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym, zgodnie z art. 776 k.p.c. jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Tytułem egzekucyjnym są z kolei dokumenty wymienione w art. 777 k.p.c., a więc:

1) orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

11) orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu;

2) (uchylony);

21) (uchylony);

3) inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

4) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie określonych, albo też wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, gdy w akcie wskazano termin wykonania obowiązku lub zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie;

5) akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy w akcie wskazano zdarzenie, od którego uzależnione jest wykonanie obowiązku, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

6) akt notarialny określony w pkt 4 lub 5, w którym niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, poddała się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi.

§ 2. Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji może być złożone także w odrębnym akcie notarialnym.

oznacza to więc, iż by po wydaniu na nasza korzyść wyroku (nakazu zapłaty) można było wszcząć postępowanie egzekucyjne, musimy wpierw poczekać na uprawomocnienie się tego orzeczenia sądowego i następnie wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero po przesłaniu nam przez sąd odpisu tytułu wykonawczego, a więc uprawomocnionego wyroku (nakazu zapłaty) z nadaną na nim klauzulą wykonalności, możemy wszczynać egzekucję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *