dokument

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej – jak widać – jest całkowicie niemal odformalizowany. Przedstawiony wzór charakteryzuje się jednak pewnymi cechami swoistymi – jest to wniosek o udostępnienie postanowienia wydanego przez sąd, które co do zasady nie podlegałoby udostępnieniu, ze względu na brzmienie art. 5 ust. 1 ustawy: „Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji (…)”. W Prezentowanym przypadku wniosek dotyczy właśnie osoby pełniącej (w przeszłości) funkcję publiczną. W pierwotnej postaci wniosek dotyczył umorzenia postępowania przeciwko prokuratorowi oskarżonemu o tzw. zbrodnię sądową w pierwszych latach rządów komunistycznych w Polsce.

Wojskowy Sąd Okręgowy

w Warszawie

ul. Nowowiejska 28

00-911 Warszawa

Wnioskodawca: …

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198), wnoszę o udostępnienie informacji publicznej w postaci postanowienia o umorzeniu postępowania przeciwko … ze względu na śmierć oskarżonego; akt oskarżenia został wniesiony w dniu … (sygn. Okręgowej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie: …)

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy wnoszę o przekazanie w/w postanowienia w formie elektronicznej na adres e-mail …; w przypadku, gdyby nie było to możliwe, wnoszę o przesłanie postanowienia w formie zapisu na płycie CD lub DVD, w ostatniej zaś kolejności – w formie pisemnej, na adres: …

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *