dokument

Wniosek o umorzenie do ZUS

W niniejszym artykule przedstawiamy przykładowy wniosek o umorzenie do ZUS.

Kraków, dnia 23 stycznia 2014 roku

Wnioskodawca: Jan Kowalski, zam. ul. Limanowskiego 1, 30-551 Kraków

Organ: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Oddział w Krakowie,

ul. Pędzichów 27, 31-080 Kraków

WNIOSEK O UMORZENIE

Działając w imieniu własnym, niniejszym wnoszę o umorzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rentowych za okres od 01.01.2010 r. do 31.03.2011 r. wraz z odsetkami, naliczonych decyzją z dn. 04.07.2013 r., na podstawie której ZUS zobowiązał Wnioskodawcę do zwrotu bezpodstawnie wypłaconego świadczenia jako świadczenia nienależnego w rozumieniu art. 138 ustawy z dn. 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z FUS.

UZASADNIENIE

Decyzją Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dn. 10.08.2009 r. Wnioskoadawca uzyskał na stałe prawo do świadczeń rentowych na podstawie przedłożonych dokumentów oraz zaistniałej sytuacji zdrowotnej. Wnioskodawca świadczenia rentowe pobierał będąc w przekonaniu, iż są one mu należne ze względu na zaistniałą sytuację zdrowotną oraz finansową, gdyż jest osobą niepracującą z orzeczoną od czerwca 2005 r. trwałą niezdolnością do pracy. Warto zauważyć, iż świadczenia wypłacane przez ZUS były konieczne do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych Wnioskodawcy.

Na podstawie decyzji ZUS z dn. 16.03.2011 r. uznano, iż Wnioskodawca nie spełnia warunków pozwalających na otrzymywanie renty, a co za tym idzie decyzją ZUS z dn. 4.07.2013 r. wezwany został do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Należy podkreślić, iż działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wobec Wnioskodawcy, będącego osobą starszą i schorowaną są względem niego rażąco niesprawiedliwe, a co więcej niezgodne z zasadami współżycia społecznego (w tym art. 5 k.c.). Nakazanie zwrotu uprzednio przyznanych na mocy decyzji ZUS i wypłaconych świadczeń rentowych osobie starszej, schorowanej, pozostającej niezdolną do pracy i nie posiadającej środków finansowych pozwalających na zwrot otrzymywanych i wydatkowanych uprzednio w dobrej wierze świadczeń rentowych jest dla niej bardzo krzywdzące, a także niezgodne z art. 8 k.p.a., jako iż uprzednio wydana decyzja stwierdzała spełnienie wszystkich warunków do przyznania świadczenia rentowego na rzecz Wnioskodawcy. Również warto zauważyć, iż Wnioskodawca wydatkując otrzymywane środki pieniężne w świetle art. 409 k.c. nie miał podstaw, aby liczyć się z koniecznością ich zwrotu, dlatego uzyskiwane przez niego korzyści finansowe zostały przez niego zużyte w celu zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych, z czego wynika, iż nie pozostaje on już wzbogacony.

Wnioskodawca jako osoba starsza i schorowana powinien mieć zapewnioną szczególną ochronę Państwa, a mimo to nałożono na niego obowiązek zwrotu należności pieniężnych w kwocie 11.000 zł (słownie: jedenaście tysięcy złotych) wraz z naliczonymi odsetkami, których nie jest w stanie pokryć ze względu na brak możliwości podjęcia jakiejkolwiek pracy zarobkowej, a co za tym idzie nie posiada żadnych środków finansowych, które mógłby przeznaczyć na uiszczenie tak znacznej kwoty na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Środki pieniężne jakimi Wnioskodawca dysponuje są w całości przeznaczane na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych oraz utrzymanie (zakup pożywienia i lekarstw).

Na gruncie art. 8 k.p.a. niedopuszczalne jest przerzucanie na stronę skutków błędu spowodowanego przez pracownika organu państwowego, a właśnie tak stało się w przypadku Wnioskodawcy, albowiem pierwsza decyzja wydana przez ZUS była decyzją przyznającą świadczenie w postaci renty, a następnie uznano, iż nie istnieją owe podstawy prawne do przyznania ww. świadczenia. Mimo to, Wnioskodawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za błąd wynikający z wadliwej weryfikacji przesłanek uprawniających do przyznania renty przez pracownika ZUS.

Należy podkreślić, iż Wnioskodawca dysponował tylko i wyłącznie kwotą wypłacaną przez ZUS tj. ok. 700 złotych (słownie: siedemset złotych) miesięcznie, która z trudem wystarczała na pokrycie podstawowych potrzeb życiowych.

Z uwagi na stan zdrowia oraz brak środków finansowych na pokrycie ww. kwoty na rzecz ZUS wnoszę jak wyżej.

Jan Kowalski

Załączniki:

1.Zaświadczenie pobytu w szpitalu

2.Zaświadczenie lekarskie

3.Historia choroby

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *