księgi wieczyste

Jak wykreślić dane z księgi wieczystej?

Tajemnicze sformułowanie „księgi wieczyste” oznacza nic innego jak rejestr.

Został on stworzony po to, aby uporządkować informacje co do nieruchomości i ich stanu. Dzięki księgom wieczystym można z łatwością dowiedzieć się, kto jest właścicielem danej nieruchomości oraz m.in. czy dana nieruchomość jest obciążona hipoteką i czy wszczęto egzekucję z tej nieruchomości.

Centralna Baza Ksiąg Wieczystych

Z łatwością – gdyż na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości jest dostępna Centralna Baza Ksiąg Wieczystych, dzięki której możemy wyszukać potrzebne informacje. Posiadając numer księgi wieczystej dobrze jest sprawdzić stan nieruchomości, na przykład przed jej zakupem.

Księgi wieczyste – co zawierają?

Księgi wieczyste muszą zawierać prawdziwe i aktualne dane o nieruchomości, dlatego konieczne jest dokonywanie wpisów do owego rejestru. Wpisy dokonuje się na wniosek, który trzeba stosowanie opłacić.

Ustawa z 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych w rozdziale trzecim reguluje sprawy z zakresu wieczystoksięgowego. Przykładowo – art. 42 stanowi, iż opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Z kolei art. 43 reguluje, że opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się m.in. od wniosku o wpis, zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

Konieczne jest zatem ujawnianie w księgach wieczystych praw nabytych poprzez dokonanie wpisu i praw wygasłych poprzez ich wykreślenie. Dlatego, kiedy spłacimy kredyt hipoteczny, sami musimy złożyć wniosek o wykreślenie stosownych informacji z księgi wieczystej. Taki wpis nie będzie dokonany z urzędu lub z mocy prawa.

Wykreślenie hipoteki

Wykreślając hipotekę, należy pamiętać, aby wniosek o owe wykreślenie wnieść w formie formularza o wpis do księgi wieczystej (ponieważ wykreślenie w nauce prawa traktuje się jako wpis). Mało tego – oprócz załączenia dokumentów jasno dowodzących spłatę zadłużenia, taki wniosek również należy opłacić. Art. 46 wspomnianej ustawy reguluje, że od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty należnej od wniosku o wpis.

Mając na uwadze art. 42 (wcześniej przywołany) – wpis ograniczonego prawa rzeczowego (jak hipoteki) kosztuje 200 zł, więc zgodnie z powyższą zasadą, jego wykreślenie podlega opłacie 100 zł. Również kiedy chcemy wykreślić więcej niż jedną hipotekę – konieczne jest oddzielne opłacenie każdej z nich. Opłata może zostać uiszczona w znakach sądowych (które nakleja się na wniosek), jak również gotówką w kasie sądu lub przelewem na rachunek bankowy sądu.

Wykreślenie wpisu o wszczęcie egzekucji

Jeśli chodzi o wykreślenie wpisu o wszczęcie egzekucji – również należy uczynić to na wniosek, załączając prawomocne postanowienie komornika o umorzeniu egzekucji oraz uiszczeniu opłaty sądowej w wysokości 30 zł (na podstawie art. 44 pkt 6 w zw. z art. 46 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Warto również wspomnieć o art. 924 kodeksu postępowania cywilnego, znowelizowanego ustawą z 2011 r. Paragraf 1 stanowi, że jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów.

Natomiast paragraf 2 reguluje, że w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego komornik składa wniosek o wykreślenie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o usunięcie wniosku o wszczęcie egzekucji ze zbioru dokumentów. Należy pamiętać, że owa nowelizacja dotyczy spraw egzekucyjnych wszczętych po 3 maja 2012 r. (wejście w życie tej nowelizacji). Ustawodawca nałożył na komornika obowiązek złożenia wniosku o wykreślenie wpisu o wszczęciu egzekucji, co znacznie ułatwia sytuację samego dłużnika, który może nie zdawać sobie sprawy z konieczności złożenia wniosku.

Konsekwencje braku wykreślenia wpisów z ksiąg wieczystych są różne – od niemożności sprzedania danej nieruchomości, uzyskania kredytu, aż do odpowiedzialności cywilnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *