podatek od nieruchomości

Wzrasta podatek od nieruchomości

Od 1 stycznia bieżącego roku wzrośnie niestety podatek od nieruchomości. Do końca miesiąca spółki, właściciele gruntów, budynków i budowli są zobowiązani do złożenia deklaracji w sprawie tego podatku.

Zwolnieni są od tego osoby fizyczne – tutaj mamy do czynienia z obliczaniem podatku przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta w drodze decyzji.

Podatki z tego tytułu są dochodami własnymi gminy i to one są zobligowane do pobierania oraz ustalania wysokości tego podatku. Jednakże maksymalną granicę wyznacza w tym wypadku ustawa.

Ile wynosi podatek od nieruchomości?

Za 1 m2. mieszkania lub domu właściciel zapłaci maksymalnie 0,74 zł.

Wielokrotnie więcej, bo nawet 23,03 zł – jeśli powierzchnię zajmie na działalność gospodarczą. Stawki w 2013 r. wynosiły maksymalnie 0,73 zł i 22,82 zł. Podwyżka wydaje się być znikoma, ale za to następuje bardzo regularnie, bo co roku.

Dotyczy ona jeszcze kilku rodzajów podatków lokalnych, takich jak podatku od środków transportowych, opłaty targowej, uzdrowiskowej czy od posiadania psa.

Kto powinien uiścić podatek od nieruchomości?

Warto przypomnieć, iż zobowiązanymi z tego tytułu podatnikami podatku do nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych,
  • użytkownikami wieczystymi gruntów,
  • posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, z Agencją Własności Rolnej Skarbu Państwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nieruchomości, posiadają bez tytułu prawnego nieruchomości lub ich części, albo obiekty budowlane lub ich części, stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania: dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa. Powierzchnia pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50 %, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

Z kolei dla budowli lub ich części – 2 % ich wartości ustalonej na dzień 1 stycznia roku podatkowego stanowiącej podstawę obliczania amortyzacji, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

Dla gruntów natomiast podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia tych gruntów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *