pieniądze

Zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej

Organy podatkowe na podstawie art. 282b § 1 Ordynacji podatkowej co do zasady zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Celem tej regulacji jest przede wszystkim zwiększenie zaufania podatników do organów podatkowych oraz umożliwienie kontrolowanemu właściwej organizacji pracy w związku z planowaną kontrolą. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli.

W przypadku gdy kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia ww. zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia. Należy zaznaczyć, iż możliwe jest wszczęcie kontroli podatkowej przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jednakże w takiej sytuacji wymagana jest zgoda kontrolowanego na jej przeprowadzenie. W takim przypadku zawiadomienie o wszczęciu kontroli kontrolujący doręcza osobiście kontrolowanemu bezpośrednio przed wszczęciem kontroli, a wyrażenie zgody następuje poprzez złożenie podpisu w odpowiedniej pozycji druku zawiadomienia przez kontrolowanego.

Zgodnie z art. 282b § 4 Ordynacji podatkowej zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej zawiera:

  1. Oznaczenie organu,
  2. Datę i miejsce wystawienia,
  3. Oznaczenie kontrolowanego,
  4. Wskazanie zakresu kontroli,
  5. Pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji,
  6. Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia.

Warto dodać, iż zasada zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie może być stosowana w każdym przypadku. Podlega ona ograniczeniom wynikającym z art. 282c § 1 Ordynacji podatkowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *