dokument

Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych

Częstochowa, dnia 26 września 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Katowicach

Wydział I Cywilny

art. W. Korfantego 117/119

40-156 Katowice

za pośrednictwem

Sąd Okręgowy w Częstochowie

Wydział I Cywilny

ul. Dąbrowskiego 23/35

42-200 Częstochowa

Strona Powodowa: „NANA” Sp. z o.o.

z siedzibą: Częstochowa, ul. Kwiatowa 1, 42-159 Częstochowa

KRS: 0000111111

Strona Pozwana: „XYZ” Sp. z o.o., z siedzibą ul. Polna 20, 42-400 Zawiercie

KRS: 0000222222

działająca przez pełnomocnika r. pr. Annę Kowalską

Sygn. akt I C XXX/12

ZAŻALENIE

strony powodowej na postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie I Wydział

Cywilny z dnia 13 września 2013 r., sygn. akt I C XXX/12

Działając w imieniu strony powodowej, jako prezes zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji, niniejszym zaskarżam w całości postanowienie Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział I Cywilny z dnia 13 września 2013 r. sygn. akt I C XXX/12, doręczone na adres siedziby NANA sp. z o.o. w dniu 20 września 2013 roku.

Zaskarżanemu postanowieniu zarzucam błędne ustalenie, iż strona powodowa jest w stanie uiścić opłatę od apelacji w wysokości 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych), pomimo, iż wszelkie dowody przedłożone w toku postępowania w sposób jednoznaczny wskazują, iż strona powodowa nie posiada dostatecznych środków na uiszczenie wskazanej opłaty od apelacji.

Wskazując na powyższe wnoszę o:

1.zmianę zaskarżonego postanowienia w całości poprzez zwolnienie strony powodowej od opłaty od apelacji w całości,

ewentualnie

2.uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych do ponownego rozpoznania sądowi I Instancji.

UZASADNIENIE

Strona powodowa w dniu 16 sierpnia 2013 roku wniosła apelację od wyroku Sądu Okręgowego w Częstochowie Wydział I Cywilny z dnia 1 lipca 2013 roku, do sygn. akt I C XXX/12 wraz z wnioskiem o zwolnienie od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w całości. Postanowieniem z dnia 13 września 2013 roku Sąd Okręgowy w Częstochowie Wydział I Cywilny oddalił wniosek strony powodowej o zwolnienie od kosztów w postaci opłaty od apelacji wskazując, jakoby spółka powodowa nie wykazała w sposób dostateczny braku środków na uiszczenie wskazanej opłaty.

Wartość przedmiotu zaskarżenia, czyli kwota 180.000,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych), implikuje wysokość opłaty od apelacji na kwotę 9.000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Należy podkreślić, iż kwota ta stanowi wartość znaczną, istotną dla podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

W uzasadnieniu do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych w postaci opłaty od apelacji strona powodowa podniosła, iż nie posiada środków finansowych na pokrycie kosztów sądowych w określonej wysokości. W konsekwencji, udzielenie wnioskowanego zwolnienia stanowi działanie konieczne dla zapewnienia stronie powodowej możliwości dochodzenia pełnej ochrony praw sobie należnych.

Należy dodać, iż sąd I instancji w uzasadnieniu zaskarżonego postanowienia wskazał, iż brak jest podstaw pozwalających na zwolnienie strony powodowej z kosztów sądowych w całości, ani w części. W świetle twierdzeń przytoczonych przez Sąd Okręgowy w Częstochowie strona powodowa powinna w sposób zupełny i wyczerpujący podać wszelkie strumienie finansowe znajdujące się w jej posiadaniu.

Jak wynika z zasad logiki oraz doświadczenia życiowego w czasie globalnego kryzysu finansowego sytuacja majątkowa podmiotów gospodarczych ulega znacznemu pogorszeniu. Ponadto przedłożone przez stronę powodową zawiadomienie o wszczęciu egzekucji komorniczej w sposób jednoznaczny świadczy o trudnej sytuacji spółki oraz braku możliwości pokrycia przez nią roszczeń wymagalnych, w tym również zasądzonych prawomocnym i wykonalnym wyrokiem sądowym. Bezspornym jest, iż posiadając środki należne dla uregulowania powstałych należności strona powodowa nie unikałaby w sposób celowy i zamierzony regulowania płatności. Konieczność egzekwowania od strony powodowej należności w drodze egzekucji komorniczej w sposób niewątpliwy i jednoznaczny potwierdza brak możliwości regulowania przez stronę powodową wszelkich obciążających ją należności, w tym także należnej opłaty sądowej.

Wskazać należy, iż strona powodowa ponosi znaczne koszty związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a także z prowadzonym przeciwko niej postępowaniem egzekucyjnym. Okoliczności te, poparte dokumentami załączonymi do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych, w pełni uzasadniają trudną sytuację majątkową spółki, a co za tym idzie celowość zwolnienia jej od konieczności ponoszenia opłat sądowych w całości.

Zgodnie z poglądem utrwalonym w literaturze i orzecznictwie, wyrażonym także w wyroku Sądu Najwyższego z dnia 28 listopada 2007 roku: „Przepis art. 103 u.k.s.c. nie wskazuje, w jaki sposób ubiegająca się o zwolnienie od kosztów sądowych osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność sądową, powinna wykazać, że nie ma dostatecznych środków na uiszczenie tych kosztów. Należy wiec przyjąć, że może tego dokonać przedstawiając jakiekolwiek dokumenty, które pozwalają określić jej sytuację majątkową” (V CZ 106/07). W sposób jednoznaczny uznać należy, iż strona powodowa wykazała brak dostatecznych środków na uiszczenie kosztów sądowych w całości, ani w części, a co za tym idzie winna zostać od nich zwolniona.

Z uwagi na powyższe wnoszę jak w petitum.

Podpis

Załączniki:

1) odpis zażalenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *