rodzina

Zmiany w podpisywaniu umów z opiekunami

27 kwietnia Sejm przyjął poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. Dzięki tym zmianom starosta będzie mógł zawrzeć umowę na pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej z opiekunami, którzy zamieszkują na terenie innego powiatu niż przyjęte przez nich dziecko. Obecnie dzieci mogą trafiać tylko do opiekunów zamieszkujących ten sam powiat. Sytuacja ta sprawia, że wiele dzieci nie może trafić do rodziny zastępczej z prostej przyczyny jaką jest fakt, iż na terenie danego powiatu osób chcących pełnić funkcję rodziny zastępczej jest mniej, niż dzieci potrzebujących opieki.

Zmianie ulegną również przepisy dotyczące placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego. Według nich w placówce zamieszkiwać będzie nawet 10 dzieci. Jednak w tym wypadku wymagana będzie zgoda wojewody. Obecnie w placówce opiekuńczo- wychowawczej może zamieszkiwać 8 dzieci. Jednak to ograniczenie często staje się przyczyną rozdzielania rodzeństwa.

Zgodnie z przepisami ustawy o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej osoby, które chcą pełnić funkcje rodziców zastępczych muszą ukończyć specjalne szkolenie. Po podpisaniu umowy ze starostą otrzymają świadczenia na podopiecznych oraz prawo do urlopu.

Rodzicami zastępczymi mogą zostać zarówno małżonkowie, jak i osoby nie pozostające w związku małżeńskim, pod warunkiem że spełniają następujące wymagania:

  • nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej nad swoimi dziećmi oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
  • dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
  • wypełniają obowiązek alimentacyjny,
  • legitymują się zaświadczeniem lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do bycia rodzicem zastępczym,
  • nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
  • zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkalne dzieciom,
  • przebywają na terenie Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *