sąd

Zmiany w postępowaniu w sprawach nieletnich

We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Zmiany w dotychczasowych przepisach precyzują zasady funkcjonowania sędziów, kuratorów sądowych, pracowników placówek, schronisk i zakładów poprawczych. Dotyczą także rodziców bądź opiekunów osób nieletnich oraz pełnomocników, obrońców, pokrzywdzonych, świadków i biegłych zaangażowanych w tego typu postępowania. Znowelizowane przepisy zawierają ponadto regulacje dotyczące postępowania prokuratury i policji w sprawach nieletnich. Według projektu nowelizacji ustawy uzyskanie opinii o stanie zdrowia psychicznego nieletniego będzie uzależnione od zbadania go przez co najmniej dwóch biegłych lekarzy psychiatrów. Jednocześnie pobyt nieletniego na obserwacji nie może trwać dłużej niż cztery tygodnie, z zastrzeżeniem, iż na wniosek zakładu leczniczego pobyt też może zostać przedłużony do sześciu tygodni.

Znowelizowane przepisy przyznają nieletniemu prawo do odmowy składania wyjaśnień lub odpowiedzi na poszczególne pytania. Zniesiony zostaje podział postępowania na dwa etapy- postępowanie wyjaśniające i opiekuńczo wychowawcze albo poprawcze.

Zmiany w dotychczas obowiązujących przepisach zakładają, że po podjęciu przez sąd decyzji o umieszczeniu nieletniego w rodzinie zastępczej, ośrodku wychowawczym lub w schronisku jego pobyt w policyjnej izbie dziecka nie może przekraczać pięciu dni.

Projekt nowelizacji nakłada na kierowników zakładów poprawczych obowiązek prowadzenia rejestru zastosowanych środków przymusu, a zaś nieletni wobec których zastosowano bezpośredni środek przymusu muszą zostać poddani intensywniejszej opiece psychologiczno-pedagogicznej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *