prawo

Zmiany w przepisach dotyczących rejestracji spółek prawa handlowego

15 stycznia 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te nie cieszą notariuszy i mają istotne znaczenie dla przedsiębiorców dokonujących rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Przede wszystkim zniesiono obowiązki w zakresie składania wzorów podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotów podlegających obowiązkowi wpisu do KRS (członków zarządu) lub prokurenta. Dotychczas KSH oraz ustawa o KRS, wymagały, aby do wniosków o wpis, a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania spółki lub prokurenta dołączone były poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów takich osób.

Od 15 stycznia zamiast składania wzorów podpisów należy wykazać zgodę danej osoby na pełnienie powierzonej jej funkcji. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania, lub jeśli zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Kolejny, niezwykle istotny obszar wprowadzonych zmian dotyczy spółek jawnych i komandytowych. Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają założenie tych spółek przez Internet w trybie S24. Zawarcie umowy w tym trybie wymaga jedynie wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie i opatrzenia jej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub też podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Co ważne, decydując się na założenie spółki przez Internet wspólnicy będą mogli wnieść do spółki tylko wkład pieniężny.

Przy wykorzystaniu systemu informatycznego będzie można także ustanowić prokurę. Warto zauważyć, że umowa spółki komandytowej przed wejściem w życie opisywanych zmian mogła być sporządzana wyłącznie w formie aktu notarialnego. Efekty wprowadzonych regulacji poznamy dopiero za jakiś czas, niestety mogą one być odmienne do oczekiwań ustawodawcy, który chcąc uprościć wszelkie procedury może doprowadzić do zachwiania obrotu gospodarczego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *