użytkowanie wieczyste gruntu

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

W piątek posłowie przyjęli nowelizację ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych. Dzięki dokonanym zmianom dotychczas obowiązujące przepisy staną się bardziej czytelne i przejrzyste. Usprawniona została także procedura uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Do tej pory przepisy ustawy zawierały niejednoznaczne określenia, co budziło wątpliwości w orzecznictwie sądów administracyjnych. Sporne kwestie dotyczyły m.in. tego kto jest stroną w postępowaniu o udzielnie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów. Znowelizowane przepisy przewidują, że stroną w tym postępowaniu może być wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Nowela konkretyzuje procedury wydawania zgody na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Rozszerzeniu ulega katalog dochodów budżetu województwa o odsetki bankowe i odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności.

Nowelizacja ustawy o ochronie gruntów leśnych i rolnych ma usprawnić procedurę uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów, które w chwili obecnej nie posiadają takich planów. Jednocześnie umożliwia ona zmianę istniejących już planów, które zdaniem ustawodawcy nie przystają do współczesnych warunków gospodarczo-inwestycyjnych.

Za przyjęciem ustawy głosowało 449 posłów. Ustawa trafi teraz do Senatu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *