sądy rejonowe

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W niniejszym artykule prezentujemy wzory pisma – przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Kraków, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Jan Kowalski

ul. Kowalska15

99-999 Kraków

Krzysztof Nowak

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

NOWAK Krzysztof Nowak

ul. Nowaka 1

99-998 Kraków

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu własnym, niniejszym wzywam Ponadto dobrowolnej zapłaty mojego wymagalnego zobowiązania pieniężnego w wysokości:

30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

wraz z odsetkami umownymi w wysokości 10% w stosunku rocznym naliczanymi od powyższej od kwoty od dnia wymagalności roszczenia, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 roku

Niniejszym wskazuję, iż powyższe zobowiązanie powstało z tytułu niespłaconej przez Pana umowy pożyczki zawartej w dniu 1 października 2013 roku, zgodnie z którą ww. kwota miała być przez Pana spłacona w terminie do 31 marca 2014 roku.

Całą należność, proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy, tj:

11 1111 1111 1111 1111 1111 1111

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.

Ponadto zawiadamiam, że po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę sadową, co spowoduje obciążenie Pana dodatkowymi kosztami sądowymi, a w następnej kolejności również kosztami egzekucji komorniczej. Wyrażam jednak nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona bez konieczności występowania do Sądu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *