sądy rejonowe

Przedsądowe wezwanie do zapłaty

W niniejszym artykule prezentujemy wzory pisma – przedsądowe wezwanie do zapłaty.

Kraków, dnia 15 kwietnia 2014 roku

Jan Kowalski

ul. Kowalska15

99-999 Kraków

Krzysztof Nowak

przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą:

NOWAK Krzysztof Nowak

ul. Nowaka 1

99-998 Kraków

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY

Działając w imieniu własnym, niniejszym wzywam Ponadto dobrowolnej zapłaty mojego wymagalnego zobowiązania pieniężnego w wysokości:

30.000,00 złotych (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

wraz z odsetkami umownymi w wysokości 10% w stosunku rocznym naliczanymi od powyższej od kwoty od dnia wymagalności roszczenia, tj. od dnia 1 kwietnia 2014 roku

Niniejszym wskazuję, iż powyższe zobowiązanie powstało z tytułu niespłaconej przez Pana umowy pożyczki zawartej w dniu 1 października 2013 roku, zgodnie z którą ww. kwota miała być przez Pana spłacona w terminie do 31 marca 2014 roku.

Całą należność, proszę przekazać przelewem na mój rachunek bankowy, tj:

11 1111 1111 1111 1111 1111 1111

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego wezwania.

Ponadto zawiadamiam, że po bezskutecznym upływie zakreślonego terminu sprawa zostanie niezwłocznie skierowana na drogę sadową, co spowoduje obciążenie Pana dodatkowymi kosztami sądowymi, a w następnej kolejności również kosztami egzekucji komorniczej. Wyrażam jednak nadzieję, że sprawa zostanie załatwiona bez konieczności występowania do Sądu.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty
5 (100%) 1 vote

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *