BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

ustawa śmieciowa

Rozporządzenia do „ustawy śmieciowej” jeszcze w tym roku

Ustawa o czystości i porządku w gminach, która doczekała się potocznego określenia „ustawa śmieciowa„, będzie w dużym stopniu uzupełniona aktami wykonawczymi – rozporządzeniami. Te, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Środowiska, zostaną wydane jeszcze w tym roku kalendarzowym. Sama ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. W pełni zacznie obowiązywać półtora roku później, począwszy od lipca 2013 roku. Ma ona zasadniczy wpływ na funkcjonowanie gospodarki odpadami w samorządach i rozszerza w tym zakresie kompetencje gmin, które, zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji, są podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego.

użytkowanie wieczyste gruntu

Zmiana w naliczaniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

Już 9 października 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedną z wprowadzonych zmian będą nowe zasady naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zgodnie z art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wspomnianej opłaty rocznej przez cały czas trwania jego prawa. Zasadnicza zmiana wprowadzona nowelizacją UGN polega na wprowadzeniu ograniczenia w częstości aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste do jednej aktualizacji na trzy lata. Jej warunkiem jest wzrost wartości nieruchomości, która jest przedmiotem użytkowania wieczystego.

prawo do obrony

Prawo do obrony – co warto wiedzieć?

Zasada prawa do obrony jest jedną z naczelnych zasad procesu karnego. Wyrażona została w art. 6 Kodeksu Postępowania Karnego. Ustawodawca wyraźnie akcentuje, że oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzystania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć. Aby podkreślić jego znaczenie, warto odwołać się do Konstytucji RP, stojącej na szczycie hierarchii aktów prawnych. Art. 42 ust. 2 stwierdza, iż każdy przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania (także w postępowaniu przygotowawczym). Może on wybrać obrońcę lub na zasadach określonych w ustawie korzystać z obrońcy z urzędu.

gospodarka

IV Europejski Kongres Gospodarczy w maju 2012

Organizatorzy Europejskiego Kongresu Gospodarczego, podali do wiadomości termin tej ważnej w skali Europy imprezy biznesowej. Jej czwarta edycja odbędzie się w dniach od 14 do 16 maja 2012 roku. Miastem-gospodarzem Kongresu będą tradycyjnie Katowice. Zgodnie z informacjami Grupy PTWP, każda kolejna edycja Kongresu Gospodarczego cieszyła się coraz większą popularnością. Wiosną przyszłego roku do Katowic ma zawitać nawet sześć tysięcy gości.

rodzina a związki nieformalne

Opinie na temat związków nieformalnych

W dzisiejszym artykule przybliżę trochę problematykę związków niesformalizowanych, czyli tak zwanych związków kohabitacyjnych. Już od jakiegoś czasu nie było nowego tekstu, gdyż właśnie w tym okresie miałem przyjemność brać udział w międzynarodowych badaniach Uniwersytetu Śląskiego dotyczących postaw społeczności akademickiej w stosunku do małżeństwa i kohabitacji. Chciałbym się z wami podzielić moimi spostrzeżeniami.