BLOG PRAWNY - PRAWOPROSTO.PL

sobota

Sobota jako dzień wolny od pracy dla terminu administracyjnego

Zgodnie z nową uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego o sygnaturze I OPS 1/11, sobota została uznana za dzień równorzędnym z dniem wolnym od pracy. Ma to istotne znaczenie na gruncie postępowania administracyjnego. Oznacza to, że jeżeli ostatni dzień terminu administracyjnego przypada w sobotę, to ostatnim dniem tego terminu nie będzie ta sobota, ale przeważnie poniedziałek jak najbliższy po sobocie dzień powszedni.

Sprawa wolnej soboty, przedłużającej tym samym termin administracyjny była do tej pory dość niejasna. Z jednej bowiem strony, Sąd Najwyższy w jednym ze swoich orzeczeń stwierdził, że sobota nie jest dniem wolnym od pracy, z drugiej zaś sobotę jako dzień wolny traktują zarówno Ordynacja podatkowa oraz ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

kampania wyborcza

TK: Wybory do Sejmu i Senatu jednodniowe, dozwolone płatne spoty i billboardy

Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał zgodność z Konstytucją RP Kodeksu wyborczego. W swym orzeczeniu TK zakwestionował konstytucyjność zapisów o dwudniowym głosowaniu w wyborach do Sejmu i Senatu oraz na Prezydenta RP, a także zakaz wykorzystywania spotów wyborczych oraz wieszania billboardów w czasie kampanii wyborczej. Według Trybunału nie naruszają ustawy zasadniczej przepisy Kodeksu wyborczego dotyczące: głosowania przez pełnomocnika, głosowania korespondencyjnego w wyborach dla Polaków za granicą, a także zapis o jednomandatowych okręgach wyborczych w wyborach do Senatu.

zalesianie gruntu

Zalesianie gruntów

Bardzo często zastanawiamy się w jaki sposób zabezpieczyć swoją przyszłość, czy też jak ułatwić start w dorosłe życie naszym najbliższym.

Gdyby zapytać przeciętnego człowieka jak najlepiej zainwestować pieniądze pewnie odpowie on, że lokując je w nieruchomości, bo to najbezpieczniejsze rozwiązanie.

kampania wyborcza

Legalna kampania wyborcza

Prowadząc kampanię wyborczą, kandydaci i ich sztaby stają przed dylematem, czy podejmowane przez nich działania mieszczą się w zakresie dopuszczalnym przez prawo. Chęć uniknięcia podejrzeń o prowadzenie kampanii w sposób niezgodny z prawem, jak również wielkie zmiany w prawie wyborczym każą zwrócić uwagę na nową ustawę z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy.

pomoc społeczna

Kilka słów o polskiej pomocy społecznej

Głównym zagadnieniem artykułu będzie polityka i pomoc społeczna. Jak również wszelkie sprawy związane z funkcjonowaniem lub brakiem właściwego funkcjonowania naszego społeczeństwa.

W każdym razie będzie to tematyka z Prawem jako takim luźno związana.