Prawo rodzinne

mieszkanie

Budowa domu z majątku wspólnego małżonków na gruncie stanowiącym własność jednego małżonka – do kogo należy dom?

Pokrótce o wspólności majątkowej małżeńskiej. W ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej – czyli w praktyce tym najczęstszym – istnieją trzy masy majątkowe: majątek wspólny, majątek osobisty męża, majątek osobisty żony. Majątek wspólny jest to współwłasność bezudziałowa, dlatego w czasie trwania ustroju wspólności nie można w jakikolwiek sposób podzielić majątku wspólnego. Małżonkowie są zobowiązani do wspólnego zarządzania owym majątkiem, rozporządzania wspólnymi prawami majątkowymi, a także do współkorzystania z niego. Do majątku wspólnego należą w szczególności pobrane wynagrodzenie za pracę czy dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków.

rodzina

Ograniczenie a pozbawienie władzy rodzicielskiej

Różnica między ograniczeniem a pozbawieniem władzy rodzicielskiej polega na skutkach, jakie te instytucje wywołują. Pozbawienie władzy rodzicielskiej rodzi dalej idące konsekwencje i przyjmuje się, że środek ten jest stosowany dopiero w sytuacji, gdy wcześniej zastosowane metody nie przynosiły efektów lub gdy ich zastosowanie uważane jest w danej sytuacji za oczywiście bezcelowe. Co do zasady, sąd będzie więc skłonny najpierw ograniczyć władzę rodzicielską, a dopiero po nieskuteczności tego środka jej pozbawić. Aby doszło do ograniczenia władzy rodzicielskiej, muszą zajść łącznie trzy przesłanki.

ciąża

Macierzyństwo zastępcze – czy wynajem brzucha jest w Polsce dopuszczalny?

Stan cywilny człowieka jest niepodzielny i każdy może mieć jedną matkę i jednego ojca. Od 2008 roku w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym znajduje się przepis art. 619, który wyraźnie stanowi, że matką jest wyłącznie kobieta, która dziecko urodziła. O macierzyństwie przesądza fakt urodzenia dziecka, a nie jego pochodzenie genetyczne. Mimo to nadal istnieje wiele wątpliwości dotyczących macierzyństwa zastępczego.

kobieta

Prawo do kontaktów z dzieckiem

Kontakty z dzieckiem zostały uregulowane w Dziale 3 Rozdział II Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, tj. w art. 113– 1136 oraz w Konwencji o Prawach Dziecka, gdzie art. 9 ust. 3 stanowi, iż „Państwa-Strony będą szanowały prawo dziecka odseparowanego od jednego lub obojga rodziców do utrzymywania regularnych stosunków osobistych i bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców z wyjątkiem przypadków, gdy jest to sprzeczne z najlepiej pojętym interesem dziecka”.

rodzina

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Władza rodzicielska jest to zespół uprawnień i obowiązków przysługujących rodzicom nad małoletnim dzieckiem. Powstaje ona z mocy prawa z chwilą urodzenia się dziecka, trwa do osiągnięcia przez dziecko pełnoletniości lub do jego wcześniejszej śmierci. Zakres władzy rodzicielskiej nie zawsze przysługuje rodzicom w pełni. Sąd może władzę rodzicielską ograniczyć, zawiesić lub nawet jej pozbawić, kiedy zagrożone jest dobro dziecka.

małżeństwo

Unieważnienie małżeństwa z powodu wady oświadczenia woli małżonka

Zawarte małżeństwo jest związkiem trwałym, lecz nie nierozerwalnym. W związku z tym, istnieje możliwość unieważnienia małżeństwa na drodze sądowej w przypadku wystąpienia określonej przesłanki. Jedną z nich jest wystąpienie przeszkody małżeńskiej.

O co dokładnie chodzi? Sprawdzamy!

noworodek dziecko

Nazwisko dziecka pozamałżeńskiego

XXI wiek upływa pod hasłem skrajnych przewartościowań. Z upływem czasu wiele instytucji nie cieszy się już takim uznaniem jak do tej pory. Są uważane za nieaktualne, zbędne w życiu człowieka korzystającego z możliwości nowoczesnego świata. Jedną z takich instytucji jest małżeństwo. Dane Eurostatu z 2007 roku mówią o zawartych w Europie 2,4 mln nowych małżeństwach. W tym samym roku udzielono ponad 1,2 mln rozwodów.

ustalanie ojcostwa

Pochodzenie dziecka – prawne uregulowania określenia ojcostwa

Zmieniająca się rzeczywistość wywiera silny wpływ na codzienne życie naszego społeczeństwa. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, dynamicznemu przeobrażeniu uległy wszelkie sfery ludzkiej egzystencji. Nie tylko przemiany gospodarcze, czy transformacja ustrojowa, ale również stosunki rodzinne Polaków zostały zupełnie zmodyfikowane.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – jaki jest zakres zastosowania prawa?

Artykuł jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, który odpowiadał na pytanie – jakie jest prawo właściwe dla rozwodu z cudzoziemcami. Gdy już znamy odpowiedź na to zagadnienie, warto zastanowić się nad kwestią zakresu zastosowania prawa, które jest adekwatne dla danej sprawy. Na wstępie wypada wyjaśnić, że nie we wszystkich systemach prawnych rozwód pojmowany jest tak samo jak w prawie polskim. Otóż w świetle przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód oznacza konstytutywne orzeczenie sądowe powodujące rozwiązanie małżeństwa (art. 56 §1 k.r.o.). W uproszczeniu jest to takie orzeczenie, które tworzy prawo między stronami od momentu jego wydania.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – skutki rozwodu i ich określanie

W poprzednich artykułach była mowa o prawie właściwym dla rozwodu oraz o zakresie zastosowania tego prawa. Tekst ten, będący bezpośrednim nawiązaniem do części poprzednich, ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków takiego „międzynarodowego rozwodu”. Innymi słowy przede wszystkim zostanie wytłumaczone, jak będą określane i jakie skutki wywrze rozwiązanie małżeństwa z elementem obcym. Na pierwszy plan wysuwa się główny skutek rozwodu w postaci rozwiązania małżeństwa.