Prawo rodzinne

ustalanie ojcostwa

Pochodzenie dziecka – prawne uregulowania określenia ojcostwa

Zmieniająca się rzeczywistość wywiera silny wpływ na codzienne życie naszego społeczeństwa. Na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, dynamicznemu przeobrażeniu uległy wszelkie sfery ludzkiej egzystencji. Nie tylko przemiany gospodarcze, czy transformacja ustrojowa, ale również stosunki rodzinne Polaków zostały zupełnie zmodyfikowane.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – jaki jest zakres zastosowania prawa?

Artykuł jest bezpośrednią kontynuacją poprzedniego, który odpowiadał na pytanie – jakie jest prawo właściwe dla rozwodu z cudzoziemcami. Gdy już znamy odpowiedź na to zagadnienie, warto zastanowić się nad kwestią zakresu zastosowania prawa, które jest adekwatne dla danej sprawy. Na wstępie wypada wyjaśnić, że nie we wszystkich systemach prawnych rozwód pojmowany jest tak samo jak w prawie polskim. Otóż w świetle przepisów polskiego kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rozwód oznacza konstytutywne orzeczenie sądowe powodujące rozwiązanie małżeństwa (art. 56 §1 k.r.o.). W uproszczeniu jest to takie orzeczenie, które tworzy prawo między stronami od momentu jego wydania.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – skutki rozwodu i ich określanie

W poprzednich artykułach była mowa o prawie właściwym dla rozwodu oraz o zakresie zastosowania tego prawa. Tekst ten, będący bezpośrednim nawiązaniem do części poprzednich, ma na celu przedstawienie najistotniejszych skutków takiego „międzynarodowego rozwodu”. Innymi słowy przede wszystkim zostanie wytłumaczone, jak będą określane i jakie skutki wywrze rozwiązanie małżeństwa z elementem obcym. Na pierwszy plan wysuwa się główny skutek rozwodu w postaci rozwiązania małżeństwa.

małżeństwo

Choroby weneryczne i wirus HIV a stosunki seksualne małżonków

Choroby weneryczne są przenoszone drogą płciową. Są to m.in.: kiła, rzeżączka, ziarnica weneryczna. Obecnie do chorób przenoszonych drogą płciową zalicza się także AIDS.

Jest to groźna choroba wirusowa wywoływana przez wirusa HIV, która objawia się zanikiem odporności organizmu, co prowadzi do jego wycieńczenia i różnych chorób, a w konsekwencji do śmierci.

rozwód

Jak wziąć rozwód z cudzoziemcem – prawo którego państwa będzie stosowane?

W czasach postępującej globalizacji, gdy Polska otwiera swe granice, wiele kobiet i mężczyzn różnych narodowości ma znacznie więcej okazji, by spędzać ze sobą wspólnie czas, co nie było tak powszechną praktyką w niedalekiej przeszłości. Skutkuje to znacznie większą liczbą takich małżeństw, gdzie oboje małżonkowie nie są narodowości polskiej.

Fachowo, takie zjawisko nazywa się małżeństwem z elementem obcym. Jak to w życiu bywa nie zawsze jest to związek na całe życie, dlatego w tym momencie rodzi się pytanie, jak wziąć rozwód z osobą obcego pochodzenia?

poprawienie ściągalności alimentów

Ustawa, której celem jest poprawienie ściągalności alimentów

Rok 2017 i 2018 to czas skutecznej walki z rodzicami, którzy uchylają się od obowiązku płacenia alimentów na swoje dzieci. Nowelizacja ustawy obejmuje nie tylko zakres praw komorników, ale przewiduje również kary dla pracodawców, którzy zatrudnieniem bez umowy ukrywają pracowników z obowiązkiem płacenia alimentów.

alimenty

Egzekucja i przedawnienie roszczeń alimentacyjnych

W dzisiejszych czasach wartość, jaką jest trwałość rodziny podlega stałej dewaluacji. Statystycznie coraz więcej rodzin ulega rozpadowi i wiele dzieci musi się wychowywać bez udziału jednego z rodziców.

Jednak portal o tematyce prawnej nie jest miejscem na rozważanie problemu braku trwałości rodziny, lecz tego jakie to zjawisko rodzi skutki prawne, a ściślej mówiąc: obowiązku alimentacji.

małżeństwo

Jakie są prawa i obowiązki małżonków?

Po wejściu w związek małżeński, mąż i żona wchodzą w nowy zakres regulacji prawnej. Jedną z perspektyw, którą można przyjąć, aby scharakteryzować stan prawny dotyczący małżonków, jest spojrzenie na ich prawa i obowiązki.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy poświęca zagadnieniu praw i obowiązków małżonków regulację zawartą w art. 23-30 tej ustawy.

małżonkowie

Majątek małżonków w ustawowym ustroju majątkowym

Zawarcie związku małżeńskiego w świetle polskiego prawa oznacza dla męża i żony wejście w nowy zakres sytuacji prawnej.

Polskie prawo, zwłaszcza ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy, zawiera obszerną regulację poświęconą sytuacji małżonków.

separacja

Separacja i jej skutki

Instytucja separacji w polskim prawie małżeńskim została unormowana przez ustawę z dnia 21 maja 1999 roku o zmianie ustaw Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 16 grudnia 1999 roku.