Aktualności

ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Tematem przewodnim będą ubezpieczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. W ramach tego typu wydarzeń osobie poszkodowanej, lub też jej rodzinie przysługują różnego rodzaju świadczenia i renty.

Renta z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej może dotyczyć uzgodnionego czasu szkolenia, pewnego wyznaczonego okresu, lub jest przydzielana na stałe. Ich wysokość nie zależy bezpośrednio od kwoty odprowadzanych przez nas składek, wyliczane są według skomplikowanego wzoru, w którym brana jest pod uwagę m.in. jednakowa dla wszystkich kwota bazowa.

niepełnosprawny

Pierwszeństwo w zatrudnieniu dla osób niepełnosprawnych

Według postanowień wynikających z ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 201 poz. 1183) osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo w zatrudnieniu na stanowiskach w służbie cywilnej oraz w samorządach. Nowe przepisy odnoszą się do urzędów, w których w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia naboru na dane stanowisko wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 proc. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

prawo

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym

Rozpoczęty rok akademicki 2011/2012 wprowadza na uczelniach wyższych nowy porządek. Mimo protestów i publicznej krytyki weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Niektóre ze zmian dotyczą żaków bezpośrednio, inne nie pozostaną nawet zauważone. Niezwykle ważnym jednak jest poznać nowe regulacje, gdyż nieznajomość prawa szkodzi. Nowelizacja przede wszystkim uderzy zdolnych studentów po kieszeni.

Stypendium naukowe uzyskiwać będzie 10%, a nie jak wcześniej 18% najlepszych słuchaczy uczelni wyższych. Zmienią się również zasady przyznawania stypendiów, ponieważ każda z uczelni zobowiązana jest odtąd brać pod uwagę przy rozdzielaniu środków materialnych także osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studentów. Zwiększone za to zostaną pule stypendiów socjalnych dla najbardziej potrzebujących żaków.

posiedzenie sejmu i senatu

Jak wziąć udział w posiedzeniach Sejmu i Senatu?

Nie każdy wie, iż jednym z praw, które Konstytucja nadaje nam, obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, jest „prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne”.

 

Stanowi o tym art. 61 Ustawy Zasadniczej. W szczególności mamy prawo wstępu na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej powołanych w powszechnych wyborach, a dodatkowo nawet do rejestracji dźwięku i obrazu.

kredyt

Reklama kredytu konsumenckiego i nowa ustawa

18 grudnia 2011 roku weszła w życie nowa ustawa o kredycie konsumenckim. Jest ona wynikiem potrzeby dostosowywania polskich przepisów prawnych do wymogów unijnych, określonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 roku. Nowa ustawa poświęca dużo miejsca zagadnieniom obowiązków, jakie spoczywają na udzielającym kredytu jeszcze przed zawarciem samej umowy o kredyt. Widać w tym cel ochrony konsumenta i dbałość o to, aby, przed zawarciem umowy był on dobrze poinformowany o jej prawnych konsekwencjach. Wiedza na temat tego, do czego polskie prawo zobowiązuje kredytodawcę w ramach reklamy ofert kredytowych pomoże nam świadomie wybrać odpowiednią ofertę kredytu konsumpcyjnego.

unia europejska

Przełomowy wyrok! TK może badać konstytucyjność aktów prawa UE

16 listopada 2011r. Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie orzekł w wyroku opatrzonym sygn. akt SK 45/09, iż może on dokonywać kontroli aktów prawa pochodnego Unii Europejskiej w trybie skargi konstytucyjnej określonej w art. 79 ust. 1 Konstytucji.

Przełomowość tego orzeczenia wynika z faktu, iż jest to pierwsze orzeczenie polskiego Trybunału, w którym ten uznał się kompetentnym do badania konstytucyjności wspomnianych aktów prawa Unii Europejskiej.

prawo

Jarosław Gowin ministrem sprawiedliwości

Donald Tusk przedstawił skład nowego rządu. Ministrem sprawiedliwości zostanie Jarosław Gowin. Na stanowisku szefa tego resortu Gowin zastąpi Krzysztofa Kwiatkowskiego. Gowin sprawował do tej pory mandat senatora VI kadencji oraz posła na Sejm VI i VII kadencji. Odebrał wykształcenie filozoficzne i posiada tytuł doktora.

Zgodnie z zapowiedziami Platformy Obywatelskiej, w najbliższej kadencji parlamentu ma nastąpić między innymi znaczne przyspieszenie czasu postępowań przed sądami oraz zmiany organizacyjne w sądownictwie.

prawo sąsiedzkie immisje

Immisje, prawo sąsiedzkie

Stosunki cywilnoprawne między sąsiadami zostały uregulowane w art. 144 – 154 Kodeksu cywilnego. Przepisy w nich zawarte określa się mianem „prawa sąsiedzkiego”. Przedmiotem niniejszego artykułu jest ograniczenie immisji, o którym wspomina art. 144 k.c. Jest to jedno z ograniczeń prawa własności nieruchomości, którego zadaniem jest realizacja zasady „złotego środka” w stosunkach sąsiedzkich – ma ono chronić indywidualne prawa jednej i drugiej strony ewentualnego sporu.

prawo

Nowe zasady etyczne dla administracji

Od 5 listopada 2011r ponad 120 tys. urzędników i pracowników służby cywilnej zobligowanych jest do postępowania zgodnie z nowymi zasadami etycznymi wynikający z zarządzenia prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej. Nowe zasady etyczne dotyczą: odpowiedzialności pracownika za działanie i zaniechanie, obowiązku ochrony praw człowieka i obywatela przez urzędnika, lojalności nie tylko wobec państwa czy rządu, ale także urzędu, w którym zatrudniony jest członek korpusu służby cywilnej.

dokumentacja

Tworzenie stowarzyszenia rejestrowego

Wolność zrzeszania się w stowarzyszeniach stanowi jedną z kolejnych, obok wolności zgromadzeń, podwalin demokratycznego państwa prawnego.

W art. 12 Konstytucji znajdujemy bardzo istotny zapis mówiący o tym, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania stowarzyszeń, które ten przepis przykładowo wymienia. Ponadto w art. 58 ust. 1 znajdujemy, że każdemu zapewnia się wolność zrzeszania.