Aktualności

cmentarz

Nowa ustawa cmentarna już na wiosnę

Dzień Wszystkich Świętych skłania do zadumy i rozważań nad sensem oraz kruchością życia.

Prace nad projektem nowej ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych pokazują, że listopadowa nostalgia obecna jest również na szczeblu rządowym.

sędzia

Kara za wierszowane wyroki

Drogi panie Trianie, czy serce nie boli przyczyniać się do niedoli sąsiadów w złym ekonomicznym stanie.” Wbrew pozorom zdanie to nie pochodzi z szekspirowskiego dramatu. Jest ono fragmentem orzeczenia wydanego przez sędziego pochodzącego z Teneryfy , który wszystkie swoje wyroki postanowił pisać właśnie w takiej formie. Po raz pierwszy z tego powodu upomniany został 11 lat temu. Jednak nie skłoniło go to do zmiany stylu pisania. W ubiegłym roku skargę na sędziego złożyła właścicielka prywatnej szkoły, która przyznaje, że nie zrozumiała treści orzeczenia, a wierszowane decyzje godzą w powagę sądownictwa.

prawo

NSA o podatkowym charakterze sprzedaży udziału w użytkowaniu wieczystym

Już od dłuższego czasu podatnicy, urzędnicy oraz sędziowie zastanawiali się nad tym, czy sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu oraz we współwłasności budynków jest dostawą towarów, czy świadczeniem usług. Na to pytanie odpowiedział NSA, w poszerzonym siedmioosobowym składzie. Według uchwały NSA z  24 października 2011 r. sprzedaż udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu lub we współwłasności budynków jest dostawą towarów w rozumieniu ustawy o VAT.

wybory korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne na terenie kraju

W wyborach parlamentarnych 2011 wyborcy niepełnosprawni po raz pierwszy otrzymali możliwość głosowania korespondencyjnego. Inicjatywa jest niewątpliwie bardzo korzystna, nasuwa się więc wstrząsające pytanie dlaczego spośród prawie 2 milionów niepełnosprawnych wyborców, którym przysługuje ta forma głosowania, skorzystało z tego uprawnienia jedynie 841?

Przebrnijmy zatem przez meandry proceduralne, aby w następnych wyborach możliwość ta prawdziwie spełniła swoje szczytne zadanie, jakim jest zwiększenie liczby obywateli, decydujących o losach swojego kraju.

zasiłki

Ubezpieczenia społeczne. Prawo do zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych

Dzisiejszy artykuł dotyczył będzie bardzo wrażliwej na zmiany części polityki społecznej państwa, a mianowicie ubezpieczeń społecznych. System świadczeń ubezpieczeniowych w Polsce jest bardzo złożony i działa na różnych płaszczyznach, przez co jest bardzo wrażliwy na wszelkiego rodzaju ingerencje, które są głównymi tematami publicznej debaty. Podstawą prawna stanowiąca o zabezpieczeniu społecznym jest Artykuł 12 Europejskiej Karty Społecznej, „Prawo do zabezpieczenia społecznego.”

prezes

Jak uzyskać ochronę patentową w ramach Układu o Współpracy Patentowej

Układ o Współpracy Patentowej (Patent Cooperation Treaty, PCT) jest konwencją międzynarodową, sporządzoną 19 czerwca 1970 roku w Waszyngtonie, stąd znany jest również pod nazwą Układu Waszyngtońskiego.

Został następnie poprawiony 2 października 1979 roku oraz zmieniony 3 lutego 1984 roku. Polska, zdecydowana przystąpić do powyższego układu, ratyfikowała go w 1990 roku.

dokument

Jak złożyć skargę do Trybunału Konstytucyjnego?

Jako jeden ze składników ochrony praw konstytucyjnych jednostki w Państwie Polskim, ustrojodawca w art. 79 Konstytucji RP wprowadził możliwość złożenia skargi konstytucyjnej przez „każdego, czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone”.

Zapis niezwykle istotny, jednakże kryje się za nim szereg obostrzeń, które dla przeciętnego Kowalskiego mogą stanowić niemały problem.

co może rzecznik praw obywatelskich

Datio in solutum

Zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem dłużnik jest zobligowany do wykonania zobowiązania zgodnie z jego treścią to znaczy spełnić świadczenie w nim oznaczone (art. 354 § 1 KC). Wynika z tego zasada, iż wierzyciel nie ma obowiązku przyjąć świadczenia od dłużnika, które w jakikolwiek sposób nawet mało znaczący odbiegałoby od tego jakie jest oznaczone treścią stosunku prawnego. Jednak za zgodą wierzyciela dłużnik może zwolnić się od wykonania pierwotnego świadczenia poprzez spełnienie innego (świadczenie wtórne).

ustawa śmieciowa

Rozporządzenia do „ustawy śmieciowej” jeszcze w tym roku

Ustawa o czystości i porządku w gminach, która doczekała się potocznego określenia „ustawa śmieciowa„, będzie w dużym stopniu uzupełniona aktami wykonawczymi – rozporządzeniami. Te, zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Środowiska, zostaną wydane jeszcze w tym roku kalendarzowym. Sama ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku. W pełni zacznie obowiązywać półtora roku później, począwszy od lipca 2013 roku. Ma ona zasadniczy wpływ na funkcjonowanie gospodarki odpadami w samorządach i rozszerza w tym zakresie kompetencje gmin, które, zgodnie z art. 164 ust. 1 Konstytucji, są podstawowymi jednostkami samorządu terytorialnego.

użytkowanie wieczyste gruntu

Zmiana w naliczaniu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

Już 9 października 2011 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedną z wprowadzonych zmian będą nowe zasady naliczania opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu. Zgodnie z art. 238 Kodeksu cywilnego, wieczysty użytkownik jest zobowiązany do uiszczania wspomnianej opłaty rocznej przez cały czas trwania jego prawa. Zasadnicza zmiana wprowadzona nowelizacją UGN polega na wprowadzeniu ograniczenia w częstości aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste do jednej aktualizacji na trzy lata. Jej warunkiem jest wzrost wartości nieruchomości, która jest przedmiotem użytkowania wieczystego.